ع / تقریبا صفر

درخواست حذف این مطلب


رو مه اسان، در تیتر یک خود، به حمله ، انگلیس و فرانسه به پرداخت و از نمایشی بودن این حمله نوشت.

ع / تقریبا صفرع / تقریبا صفر