سه گروه که در روز قیامت از دیدار اکرم (ص) محروم می شوند!

درخواست حذف این مطلب


سه گروه که در روز قیامت از دیدار اکرم (ص) محروم می شوند!

 ملاقات با  ان و  ان در جهان آ ت و روز قیامت رویایی است که هیچ مسلمانی نمی خواهد از آن محروم باشد که البته رسیدن به این آروزی شیرین مست م رعایت اصول و شرایطی است که در ادامه به آن می پردازیم.

به عنوان مثال انی که آروزی دیدار با حضرت محمد(ص) را در سر خود می پرورانند، اگر جز سه دسته که در این مطلب از آنها نام خواهیم برد نباشند، به رویای خود می رسند.

در روایت داریم همسر (ص) به حضرت عرض کرد، آیا در روز قیامت انی هستند که از دیدار روی جمال شما محروم باشند؟

حضرت فرمودند: بله، سه گروه، یکی انی که خوار هستند، دوم انی که عاق والدین شده اند و آ آنهایی که نام من را در دنیا بشوند و صلوات بر محمد و آل او نفرستند.

سه گروه که در روز قیامت از دیدار اکرم (ص) محروم می شوند!